Työpaketti 1: Biotalouden sivuvirtojen hyödyntäminen Pohjois-Savossa (Koordinaattori Savonia)

Työpaketissa kartoitetaan kierrätyslannoitevalmisteiden raaka-aineet ja tunnistetaan alueellisesti saatavilla olevat raaka-aineeksi soveltuvat orgaaniset ja epäorgaaniset sivuvirrat (puunjalostusteollisuus, peltoviljely yms.). Lisäksi sivuvirtoja prosessoidaan lannoitteissa hyödynnettäviksi biohiiliksi, tuhkiksi tai sidosaineiksi. Testattavina prosessointimenetelminä ovat termiset ja biologiset (fermentorit) menetelmät sekä niiden yhdistelmät. Termisillä menetelmillä, esimerkiksi hidaspyrolyysillä valmistetaan biohiilen lisäksi myös hyödynnettäviä nestejakeita ja kaasuja. Biologisissa menetelmissä puolestaan hyödynnetään nopeutettuja hajotus- tai käymisprosesseja, jolloin muodostuu vastaavasti kaasumaisia, nestemäisiä ja kiinteitä jakeita.