Työpaketti 2: Kierrätyslannoitteiden hyödynnettävyys (Koordinaattori Luke)

Työpaketissa kehitetään ja demonstroidaan uusia kierrätyslannoitevalmisteita paikallisista raaka-ainesivirroista. Valittuja pilottituotteita testataan astiamittakaavan demonstraatioissa (ruukku kokoluokan kasvatuskokeet), jossa huomioidaan sivuvirtojen ravinnepitoisuudet ja verrataan eri yhdistelmien toimivuutta mittaamalla satoja sekä arvioidaan sivuvirtojen vaikutusta kasvien kasvuun.

Työpaketissa toteutettavassa kaksivuotisessa kenttäkokeessa tutkitaan maanparannusaineiden (metsäteollisuuden kuitulietteet) sato-, hiilisyöte- ja maanparannusvaikutuksia karkeilla kivennäismailla nurmen perustamisvuonna (puitu ohra) ja ensimmäisen satovuoden aikana. Lisäksi tarkastellaan maanparannusaineiden käytettävyyttä typen osalta, kuten liukoisen typen täydennystarvetta peltoviljelyssä. Kenttäkokeelta nostettavilla häiriintymättömillä maamonoliiteilla toteutetaan läpivaluntakoe olosuhdesäädeltävässä SIMU-kontissa. Koe antaa tietoa kuitujen vaikutuksesta ravinteiden, kiintoaineksen ja liukoisen hiilen huuhtoutumiseen.

Työpaketissa toteutetaan myös laboratorio- ja inkubointikoesarjoja erilaisilla lisäysmateriaaleilla. Laboratoriokokeiden tarkoituksena on täydentää kenttäkoetta, mutta myös tuoda lisätietoa maan typen dynamiikasta, lisäysmateriaalien pysyvyydestä maassa sekä niiden maan rakennevaikutuksesta.